KVKK

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ


Son Güncelleme: Mayıs 16, 2019

Teknodata web sitesine hoş geldiniz! Bu web sitesi (“Site”) Teknodata Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“Şirket”) aittir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Mustafa Kemal Mh. 2139 Cd. No:17/10 06510 Çankaya - ANKARA adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

• Şirket’in ne tür kişisel veriler topladığını ve işlediğini belirtmek,

• Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,

• Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,

• Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve

• Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak

A) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAKLARI

Şirket ile ticari bir ilişki kurduğunuzda, Şirket etkinliklerine katıldığınızda, Şirket’in ürünlerini kullandığınızda, ürünlere ilişkin bildirimde bulunduğunuzda, Şirket’in yönettiği Site üzerinde yer alan iletişim formu ile bize bilgi aktardığınızda ya da Şirket ürünlerine ilişkin bilgi talep ettiğinizde bizlerle isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi bazı kişisel verilerinizi paylaşırsınız.

i) Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla ve kanuni dayanaklarla işlemekteyiz;

ii) Hassas Bilgiler

Özellikle talep etmediğimiz ya da istemediğimiz sürece, hiçbir hassas kişisel bilginizi (örneğin, ırk veya etnik köken ile ilgili bilgiler, siyasi görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, sabıka kaydı veya sendika üyeliği) Site aracılığıyla veya bir başka şekilde bize iletmenizi istemiyoruz.

B) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ALICI GRUPLARI

Sizlerle ilişkimiz kapsamında toplanan bilgileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilmekteyiz:

• Ürün ve hizmetlerimizle ilgili taleplerinizi karşılayabilmek için yurtiçi veya yurtdışında yerleşik üçüncü taraf üretici firmalara,

• Sizlerle olan ilişkilerimizi geliştirebilmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliklere katılımınızı sağlamak için konaklama, seyahat gibi hizmetleri tedarik eden üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla ve şirket yatırımcılarıyla ve

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

C) ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTELERİ VE HİZMETLERİ

Site’de yer alan ya da Site’ye bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan (üretici firma uygulamaları vb.), üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu Politika kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Söz konusu site veya mülklerin bu Site’de yer alması ya da bağlantısının olması onayladığımız veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti ettiğimiz anlamına gelmemektedir.

D) GÜVENLİK

Kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerin korunması için gerekli olan, organizasyonel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle paylaştığınız herhangi bir verinin güvenliğinin aşıldığını düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki “Tercihleriniz ve Sahip Olduğunuz Haklar” bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.

E) TERCİHLERİNİZ VE SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; KVKK uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların size ait olacağını hatırlatmak isteriz.

KVKK m.11 uyarınca;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak için dilerseniz teknodata@hs05.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresinden veya info@teknodata.com.tr adresine elektronik posta atarak ya da dilekçe yoluyla Mustafa Kemal Mh. 2139 Cd. No:17/10 06510 Çankaya - ANKARA adresine yazılı olarak da başvurabilirsiniz.

F) POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

Bu Politikada değişiklik yapabiliriz. Politikanın en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, “SON GÜNCELLEME TARİHİ”ne bakınız. Bu Politikadaki herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Politika Site’de yayınlandığında yürürlüğe girer. Bu değişiklik sonrasında Siteyi kullanmanız revize edilmiş Politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
İşleme Amacı İşlemenin Hukuki Dayanağı
Müşterilerimiz ile ilişkilerimizi geliştirebilmek amacıyla etkinliklere katılımınızı sağlamak ve sizleri ürünlerimizle ilgili etkinliklerimizden haberdar edebilmek KVKK m.5 f.1 uyarınca açık rızanız alınarak
Site’de yer alan iletişim formu vasıtasıyla ya da e-posta yoluyla bizimle paylaştığınız taleplerinize yanıt vermek ve bu taleplere ilişkin sizinle iletişime geçmek
Site’de yer alan ‘Başarı Hikayelerimiz’ bölümünde, çalışmalarımızla ilgili haberlere ve müşterilerimizin görüş ve yorumlarına yer vermek
Sizlere sağladığımız hizmete ilişkin memnuniyet seviyenizi memnuniyet anketleri yaparak ölçmek
Sizinle kurduğumuz sözleşme ilişkisinin (faturalama, ürün temini, teslimi, hizmet taleplerinin karşılanması gibi) gereklerini yerine getirebilmek KVKK m.5 F.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması
Sizinle olan ilişkimiz ya da Site ile ilgili önemli bilgileri, şart, koşul ve politikalardaki değişiklikleri yönetmek KVKK m.5 F.2 c bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İşleme Amacıİşlemenin Hukuki Dayanağı
Site’de yer alan iletişim formu vasıtasıyla ya da e-posta yoluyla bizimle paylaştığınız taleplerinize yanıt vermek ve bu taleplere ilişkin sizinle iletişime geçmek
Müşterilerimiz ile ilişkilerimizi geliştirebilmek amacıyla etkinliklere katılımınızı sağlamak ve sizleri ürünlerimizle ilgili etkinliklerimizden haberdar edebilmekKVKK m.5 f.1 uyarınca açık rızanız alınarak